Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

کارت GSM اپن وکس - OpenVox

کارت GSM اپن وکس - OpenVox

کارت های GSM شرکت اپن وکس OpenVox ارتباطات پایداری را با شبکه GSM برای سیستم تلفنی شما ایجاد می‌کنند. از طریق این کارت ها می توان سیستم تلفنی مبتنی بر استریسک را با شبکه ی موبایل مرتبط ساخت و از این طریق هزینه های ارتباطی با کاربران موبایل را کاهش دهید.

تا بر صفحه

کارت OpenVox - GSM G400

کارت OpenVox - GSM G400

OpenVox-اپن وکس

قیمت: تماس بگیرید